การลงทะเบียนสำหรับคนไทย

Home / การลงทะเบียนสำหรับคนไทย


หมายเหตุ

เนื่องจากระบบลงทะเบียนได้บันทึกฐานข้อมูลสมาชิกไว้ในระบบอยู่แล้ว เมื่อ Sign up เข้าสู่ระบบ ด้วยชื่อที่สมัครสมาชิก ASPA ไว้ จะได้อัตราค่าลงทะเบียนแบบสมาชิก (ระบบจะไม่มีตัวเลือก ประเภท “สมาชิก” ให้เลือก)

สำหรับสมาชิกใหม่ของ ASPA ที่ Sign up ลงทะเบียน แล้วไม่ได้ rate สมาชิก กรุณาลงทะเบียนตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ลงทะเบียนประเภท Non-Member จนถึงขั้นตอนที่ 3 และออกจากระบบก่อนการชำระเงิน
2. ส่ง Email แจ้งสำนักงานเลขาฯ พร้อมแนบเอกสารยืนยันสถานภาพสมาชิก ASPA เช่น ใบเสร็จชำระค่าสมัคร Member, Member card ฯลฯ
3. สำนักงานเลขาฯ จะปรับอัตราค่าลงทะเบียนของท่านให้เป็นอัตราสมาชิก
4. Login เข้าสู่ระบบในวันถัดไปเพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยบัตรเครดิต

*กรณีที่ท่านชำระเงินด้วยการแนบใบโอนเงิน กรุณาส่ง Email แจ้งสถานภาพสมาชิกของท่าน เพื่อหลีกเลี่ยงการทวงถามให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม


เนื่องจากมีรายชื่อลงทะเบียนจำนวนหนึ่งที่ไม่มี Email จึงไม่สามารถนำเข้าระบบลงทะเบียน Online ได้ ดังนั้น สำหรับผู้ที่ประสงค์ส่งรายชื่อลงทะเบียนแบบกลุ่ม กรุณาส่งผ่าน email เพื่อให้สำนักงานเลขาฯ เช็คสถานะการลงทะเบียนของแต่ละท่านก่อนการชำระเงิน


อัตราค่าลงทะเบียน การประชุมวิชาการหลัก (Main Congress)

ประเภท อัตราพิเศษ
ภายใน ๓๐ พ.ค.
อัตราปกติ
ภายใน ๓๑ ก.ค.
หลัง ๓๑ ก.ค.
เป็นต้นไป
สมาชิก ASPA ๔,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท
ไม่ใช่สมาชิก Non-ASPA ๕,๐๐๐ บาท ๖,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท
แพทย์ที่จะเข้าพิธีรับวุฒิบัตรฯ และอนุมัติบัตรฯ ปี 2561 วันที่ 18 ส.ค. 2561
๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท
พยาบาล* ๔,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท
แพทย์ประจำบ้าน* ๓,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท

* แพทย์ประจำบ้าน และ พยาบาล ต้องแนบบัตรประจำตัวหรือเอกสารรับรองสถานะ เพื่อประกอบการลงทะเบียน

 


** Workshop

อัตราค่าลงทะเบียน Pre congress workshop (๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑)

WS-01: ASPA’s Pediatric Perioperative Life Support (PAN/PLS course) เปิดรับจำนวน 80 คน

WS-02: Ultrasound Techniques in Pediatric Anesthesia Practice เปิดรับจำนวน 60 คน

ประเภท WS-01 WS-02
สมาชิก ASPA ๑,๕๐๐ บาท ๔,๐๐๐ บาท
ไม่ใช่สมาชิก Non-ASPA ๒,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท

** สงวนสิทธิ์การลงทะเบียน Pre congress workshop เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Main congress แล้วเท่านั้น เปิดรับจำนวนจำกัด (first come first served)


ค่าลงทะเบียนรวม

 • ป้ายชื่อและเอกสารร่วมประชุม
 • การเข้าร่วมประชุมใน Session วิชาการ และ Exhibition
 • อาหารกลางวัน
 • อาหารว่าง
 • ไม่รวมงานเลี้ยง ASPA night


การยกเลิกการลงทะเบียนและการคืนเงินค่าลงทะเบียน

 • การยกเลิกการลงทะเบียนต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงานเลขาฯ
 • การแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การประชุมจะคืนเงินค่าลงทะเบียน โดยหักค่าดำเนินการไว้ ๓๐% ของค่าลงทะเบียนที่ชำระ
 • การคืนเงินค่าลงทะเบียนจะดำเนินการคืนภายในเวลา ๑ เดือน หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น
 • การประชุมขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียน หากแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนหลังวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 


การชำระเงิน

– ชำระโดยการตัดบัตรเครดิตออนไลน์ ด้วยบัตร VISA, JCB, Master ผู้ชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการ อัตรา ๓.๕% ของค่าลงทะเบียน โดยจะถูกชาร์จจากบัตรเครดิต (ค่าลงทะเบียนในตารางข้างบน ยังไม่รวมค่าบริการ)

– โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้โอนเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทั้งหมด

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (อาคาร ภ.ป.ร.)
ชื่อบัญชี ASPA 2018
เลขที่บัญชี 408-094068-0

 


ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • กรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์ และเลือกช่องทางการชำระเงิน
 • หากชำระด้วยการโอนเงิน ให้แนบ Slip โอนเงินเข้าในระบบเพื่อแจ้งการชำระเงิน
 • หากไม่สามารถลงทะเบียนหรือแจ้งการชำระเงินในระบบ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน ส่งพร้อม Slip โอนเงิน ทาง 2018aspa@gmail.com
 • การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว และสำนักงานเลขาฯ จะส่งเอกสารยืนยันการลงทะเบียนให้ท่านทาง email